Vnitřní provozní řád studia

Provozní řád Spiritual trip studia

Provozovatel:

Kateřina Tripalová

IČ: 03101053

tel.: +420 724 717 165

(dále jen "Provozovatel")

Adresa provozovny:

Blatenská 3202 Chomutov

Provozní doba dle aktuálně platného rozpisu lekcí

Kontaktní údaje

E-mail: ktripalova@gmail.com

Webové stránky: www.spiritualtripstudio.cz

Odpovědný vedoucí: Kateřina Tripalová

Provozní podmínky

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Spiritual trip. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat permanentkou se jménem nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Studio je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.spiritualtripstudio.cz

IV.

Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.

V.

STORNO PODMÍNKY

STORNO WORKSHOPŮ / KURZŮ -

Vaše místo je rezervováno až po přijetí platby nebo zálohy ve výši 50% z ceny.

Po provedení rezervace uhraďte akci do 14 dnů.

Zrušení rezervace 4 dny před akcí je částka vratná v plné výši, při zrušení rezervace 3 dny předem je storno poplatek 100%

Lze poslat náhradníka, pokud se nemůžete akce zúčastnit. Náhradníka sháníte sami!

Přihlášením na akce souhlasíte se storno podmínkami.

VI.

Klientům je k dispozici šatna s uložným prostorem na odložení osobních věcí. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízen botník vedle vstupu do studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

VIII.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

IX.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je umístěna u lektora ve skříni

X.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XI.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

•kouřit

•požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

XII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

XIII.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod....), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 HASIČI

Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince:

155 ZÁCHRANKA

Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 POLICIE

Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

  • Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

  • Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

  • Informace o postižených - pohlaví, přibližný věk, počet postižených

  • Informace o volajícím - jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz