Archetypy uvnitř nás

17.06.2022

Archetypy uvnitř nás

Na ženských kruzích často narážíme na téma Archetypů, a jelikož ne všechny ženy, 
které k nám zavítají, tento pojem znají, tak mě tento fakt přiměl sepsat tento článek, který nemá za cíl obsáhle pojmout celou problematiku tématu (což jedním ani dvěma možná ani deseti články v podstatě nejde), ale spíše jen navést na možné cesty zájmu, kudy se pídit, když vás něco zaujme, nebo jen zlehka představit, co archetypy jsou a představují a tak, jak je vnímám já. 
Archetypy nalezneme v mýtech, náboženských představách, umění, fantazii, vizích a snech. Archetypy mají vysoký emoční náboj. Jsou plné tvůrčí energie, pokud se na ně dokážeme napojit a pracovat s nimi, najednou věci chápeme v širších souvislostech, víme, co máme udělat a ještě v tom procesu nacházíme energii k činu. Když chceme pracovat s archetypy, nemůžeme jít na ně cestou rozumu, hovoří k nám skrze sny, symboly a metafory.
 Když se člověk vzdálí od svých archetypových kořenů, může se u něj projevit i duševní porucha. Archetypy působí autoregulačně a dokáží postavit náš vnitřní rozvoj a utrpení do širších souvislostí. Možností jak pojmout práci s archetypy je několik, někomu může býti nápomocný pohled náboženství, někomu je blíže možnost využití různých psychologických přístupů a postupů.

"Archetypy dnes mohou být definovány jako geneticky zakotvené, evolučně získané univerzální pohotovostní a reakční systémy lidského organismu.“ Slovník analytické psychologie. 
Nejvíce ve svých pracích a své praxi s Archetypy pracoval jedinečný C. G. Jung, podle něj 
se psychika člověka skládá z několika rovin. Opravdu velmi zjednodušeně je to vědomí, osobní nevědomí a kolektivní nevědomí. Čím hlouběji člověk pracuje se svým nevědomím, tím snáze se setkává se svými komplexy, které jsou stále ještě osobní povahy, neboť vznikly vydělením části vědomí do samotných celků, které se ukotvily kolem archetypového jádra a byly odsunuty do nevědomí. Pokud ale jdeme ještě hlouběji než jen do svého nevědomí, dostáváme se k samotným archetypům. Zde už člověk pracuje s tzv. kolektivním nevědomím, jehož jsou archetypy součástí. Zde můžeme chápat archetypy jako prastaré obrazy, které jsou pro všechny lidi stejné a zároveň tvoří základní propojovací prvek lidské společnosti.

Archetypy se pravděpodobně vyvinuly tak, že se určité problémy, situace života a jejich vyústění staly natolik typickými, až se staly prazákladem naší psychiky. Zde si dovolím malou vlastní úvahu a lehké odbočení. Možná, zde se bere ona „kouzelná“ věta „Je to všude stejné, tak co řešíš.“ Kterou nemám opravdu ráda a neberu ji jako omluvu.

Jung používal nejčastěji dva typy archetypů Animu a Anima.
Anima je ženský prvek, obsažený v každém z nás, ano i v muži. Zastupuje hybný, živý charakter duše. Pro muže je to nevědomě přítomný ženský protipól, který ho pohání k činům a dobrodružství, je cílem jeho nejniternějších tužeb, což může ale mít katastrofální následky v podobě femme fatale. Nejčastěji má podobu matky, sestry, bohyně, dívky, kněžky ale i čarodějnice a zastupuje moudrost. Má vztah k sexualitě.
Animus je mužský prvek, který racionalizuje ženské vědomí, orientuje se směrem ven a vyrovnává citovou angažovanost. Objevuje se v podobě dobrodruha, hrdiny, umělce, faráře, gurua či jako moudrý stařec. Snahou nás by mělo být dosáhnout spolupráce, vyrovnanosti těchto dvou archetypů uvnitř nás, spojení mužství a ženství v jeden Celek.
Pojem Stín používá psychoanalýza pro temné, nepřiznané stránky lidské psýché. Pokud je nevědomí působí na nás destruktivně. Jeho potlačením si můžeme snadno přivodit různé neurotické projevy. Ale když se nám ho povede integrovat, zpracovat, do svého vědomí, máme vyhráno. Jako archetyp se zjevuje v podobě čerta, démona, draka, tmy apod. 

Podle některých nejdůležitějším archetypem pro nás jako děti je archetyp Matky, ale pojďme se podívat na základní rozdělení archetypů pro nás v dospělosti a různé jejich rozdělení a pojetí hlavně v životě ženy. Muži mi snad odpustí a dohledají si více podrobnějších informací od svých mužských kolegů, kteří se tímto úkazem zaobírají. 

Mužské archetypy

Archetypy muže vždy zahrnují nějakou podobu moci. Řeší, jak vzniká dobrá moc. Jak ji ovládat, jak ji sdílet, jak ji použít pro dobro všech, co je duchovní mocí a co je sobecké použití moci. 
Archetyp Hrdiny
Tento archetyp je součástí chlapecké psychiky, kdy je běžné hledání vlastních limitů. 
Dává chlapci energii vyrazit z bezpečí domova. Na konci cesty by měla přijít transformace 
a moudrost. Aby se mohly plně projevit další mužské archetypy je Hrdina velmi důležitým odrazovým můstkem v životě muže. Ale bohužel mnoho mužů i v pozdním věku stále setrvává v hrdinském archetypu. Tento archetyp je hodně zastoupen v amerických akčních filmech a věnoval se mu ve svém díle i americký myslitel Joseph Cambell
Archetyp Krále
Král je velmi silný archetyp. Vyjadřuje autoritu uvnitř ale i ve společnosti muže. Moudrý král propojuje a vidí souvislosti. Klidný král zase vyjadřuje vyrovnanost a bezpečí, je symbolem plodnosti a tvůrčí energie. Jak praví legenda o Artušovi „Král, když ztrácí sílu, jde to s jeho zemí s kopce.“ Archetyp krále muži poskytuje zdravou nezávislost a autonomii s přesně vymezenými hranicemi. 
Archetyp Čaroděje
Úkolem tohoto archetypu je proměňovat nepochopitelné věci v pochopitelné. Nevládne pouhou inteligencí ale moudrostí. Pomáhá muži setkat se s jeho stínovým já. Je to archetyp pracující s uvědoměním, vědomím, růstem, a přeměnou. Pomáhá rozpoznat hloubku, smysl a hlavně stíny okolí a své.
Archetyp Bojovníka
Vyjadřuje odvahu a stálost. Je to také část v člověku, která se ho snaží někam dostrkat. V pozici bojovníka muž umí říkat ne, ale zároveň od sebe hodně očekává. Má rád svět jen v barvách černé a bílé, kde je vše hned jasné a stručné. Díky tomu ví, co je dobré a co špatné. Tento archetyp rád ochraňuje hranice nejen ty vnější ale i vnitřní. 
Archetyp Milence
Tento archetyp dává mužovi schopnost prožívat city, navazovat vztahy a intimitu, 
ocenit krásu a užívat si radosti života. Přítomnost Milence ostatní archetypy zjemňuje, 
ale nezměkčuje je. 

Archetypy ženské duše


Ženských archetypů je také celá řada, pokusím se vám popsat ty nejznámější a zbytek můžete probádat samy. Znát naše archetypy je vhodné právě proto, abychom porozuměly samy sobě, ale také vztahům k ostatním, partnerům, k rodičům a dětem. Znalost této problematiky nám dává možnost hlubokého vhledu do každodenních situací, které zažíváme. Uvedu tu nejdříve rozdělení americké psychiatričky S. Bolenové, která rozdělila ženské archetypy na 7 typů a zároveň 3 skupin podle řecké mytologie.


                   Archetypy řecké mytologie
První skupinou jsou Panenské bohyně
Tyto persony v ženské psychice představují nezávislost, aktivitu a malý zájem o vztahy. 
Mají sklony k rozvoji talentu, uskutečnění svých zájmů, řešení problémů, soutěživost 
a schopnost vyjádření sebe sama skrze slova či jiné formy umění.
První zástupkyní je bohyně Artemis. Je patronkou lovu a měsíce, ztělesněním ženské nezávislé duše. Artemis byla schopna vybrat si své cíle a lokalitu jejich uskutečnění, byla imunní proti zamilovanosti. Má pocit úplnosti u bez muže. Jako archetyp umožňuje ženě,aby fungovala v životě se sebedůvěrou a nezávislostí. Svou hodnotu měří podle toho, co v životě dělá a kým ve svých očích je.
Druhou je bohyně Athéna, která je chápána jako bohyně moudrosti a řemesel. 
Tento archetyp mají nejčastěji ženy, které disponují logickým myšlením a více se řídí svým mozkem než srdcem. Athéna vyhledává společnost mužů, ale dokáže být pro muže dobrou kamarádkou, kolegyní nebo důvěrnicí, aniž by k nim zahořela erotickou či citovou touhou. Ženy s tímto archetypem v krvi mají úspěch v podnikání, na akademické půdě, u vojska nebo v politice. 
Poslední v této skupině je Hestiá, bohyně domácího krbu a chrámu. Je archetypem žen, 
které vnímají udržování domácnosti za smysluplnou činnost a ne jen domácí povinnost. Heisté má v sobě smysl pro vnitřní harmonii, když je do sebe zaměřená může se chovat odtažitě a nebýt vnímavá k lidem v okolí, protože se zabývá vlastními zájmy. Její zájem o své nitro vyžaduje klid a pokoj, který nejlépe najde v osamění.

Druhou skupinou jsou Zranitelné bohyně
Bohyně, které byly šikanovány, ponižovány nebo zneužity. Ženy s těmito archetypy mají rozptýlenou vnímavost a jsou náchylné k šikanování.
Zde je archetypem bohyně Héra, která je bohyní manželství, je věrná a oddaná manželka. Tento archetyp je zastoupen u žen, které mají velkou schopnost radovat se i trpět. 
Pokud žena partnera nemá, cítí se neúplná a je podněcována tímto archetypem, aby se stala manželkou. Poskytuje ženě schopnost vytvořit s mužem silné pouto, být loajální a věrná, odvrácenou stranou je jí ale velký sklon k žárlivosti.
Déméter je bohyní zrní a bohaté úrody. Je to mateřský typ, který je naplněn v období těhotenství ženy, anebo poskytováním psychologické a duchovní péče ostatním. Může ženě také navodit deprese, pokud je její péče odmítnutá nebo zmařena.
Persefona, je dívkou a královnou podsvětí, vnímavá bohyně a maminčina holčička. 
Není průbojná v projevech, ba naopak chce být sledována ostatními. Perséfona působí jako věčně mladá. Jsou zde dvě roviny tohoto archetypu- dívka, která neví kdo je a neuvědomuje si, co chce a svou sílu a druhá rovina je královna podsvětí. Podsvětí tu symbolizuje hlubší rovinu naší psychiky, kam pohřbíváme své vzpomínky a pocity. Pokud se tato rovina začne analyzovat, objevují se tyto obrazy ve snech. 

Poslední skupinou je skupina alchymická
Tento archetyp tvoří vlastní kategorii, protože jako jediný vládne silou transformace. Najdeme v něm ale i shodné vlastnosti s ostatními bohyněmi, ale nikdy určitě nebyla bohyní panenskou, ale byla jí podobná v tom, že dělala, co ji bavilo, ale nebyla ani bohyní zranitelnou, protože na rozdíl od ní nebyla obětí nechtěné vášně nebo pouta k mužům. Afrodita je ředstavenkyní tohoto typu,pro kterou jsou vztahy důležité, ale ne jako dlouhodobý závazek k jiným. Snaží se vztahy naplnit a vytvořit tím nový život. Afrodita je bohyní krásy, lásky, je to kreativní žena a milenka. Pokud má žena velkou potřebu být milenkou, je možné, že u ní vládne právě tento archetyp. Na ženy apeluje, aby naplnily funkci kreativní ale i rozmnožovací. Má v sobě ohromnou sílu pro vývoj a změny. S jedním projektem skončí a už se objevují další a další možnosti, které ji fascinují.

Archetypy spojené s naším menstruačním cyklem
Další cestou jak pracovat s ženskými archetypy, nebo spíše jak na ně nahlížet, je skrze náš menstruační cyklus. Zde jen ve zkratce uvedu a více se o nich rozepíši v samostatném textu věnovanému ženskému cyklu. Ale bylo by neomluvitelné, kdyby zde chyběly. A abych nám ještě trochu zamotala hlavy, i zde se můžeme inspirovat bohyněmi a to Slovanskými. Slovanské bohyně se váží k ročnímu období, tedy jaru, létu, podzimu a zimě, a i tak lze pohlížet na svůj menstruační cyklus. Ale pojďme se podívat přímo
na archetypy.

Bohyně Morena, nebo také archetyp stařeny
V cyklu toto období odpovídá menstruaci, v našem věku je to období stáří tedy zimy. Morena v nás střeží náš odpočinek a schopnost regenerace. Můžeme díky ní získat nadhled a snadněji rozpoznat,
co v životě nepotřebujeme. Je to bohyně smrti, ale také bohyně řádu a pořádku. 
Bohyně Vesna, nebo archetyp Dívky
Je to období po menstruaci, období dospívání a jara, nových začátků a života. Je to mladičký, rozlétaný, usměvavý archetyp, který má spoustu energie pro nové věci, dořešení všech restů a zvládání více věcí najednou. 
Bohyně Živa, archetyp matky
V menstruačním cyklu je to období ovulace, rané dospělosti a léta. Tento archetyp rád pečuje, ideálně
o svou rodinu, ale i široké okolí. Tato bohyně je velmi empatická s dostatkem sil, ale zároveň klidná
a vyrovnaná, plná soucitu. Pomáhá nám pracovat na vztazích ve svém okolí. Ale má problém se svými hranicemi, právě pro svou potřebu starat se o všechny. 
Bohyně Chors, archetyp kouzelnice 
V cyklu doba před menstruací, období pozdní dospělosti a podzimu v přírodě. Chors je melancholická, introvertní, subtilní bohyně, která není skoro vidět a je velmi plačtivá.
 I když díky ní propadáme pocitům, že je vše k ničemu a my s tím, je to období velké kreativní tvořivosti. 

Závěrem
Na závěr bych vás už jen ráda vybídla k prozkoumání svého nitra a hledání a následovnému nalézání archetypů uvnitř vás. Přeji vám, ať spolu naleznete společnou řeč a jsou vám skvělými průvodcem vaším životem.

Autoři zabývající se Archetypy
Po Jungovi a S. Bolenové, zmiňované v textu dále s tématem archetypů pracoval také Karl Kerényi, Joseph Campbell, Robert Moore, Ingeborg Clarusová, Ursula K. Le Guin, Robert Holdstock a také třeba Stephen King si rád hraje se symbolikou ve své tvorbě. Ženskými archetypy se zabívá Miranda Gray
a krásnou knihou české autorky je Síla archetypů ženské duše od Ingrid Tůmové.

Zdroje: 
https://www.bebalanced.cz
www.tichy-koutek.cz
https://psychologie.cz 
www.terapeuteft.cz
www.biorganica.cz